Cookiebeleid
Deze website maakt gebruik van cookies. Om meer te vernemen over het gebruik van deze cookies, klik hier. Als u verder surft, geeft u Sprinterbus toelating om deze cookies te gebruiken. Opgelet, het blokkeren van bepaalde cookies verhindert het correct functioneren van de website.
Ik ga akkoord
Coronavirus: de meest gestelde vragen over de impact op je onderneming

Coronavirus: de meest gestelde vragen over de impact op je onderneming

17/03/2020

Coronavirus: de meest gestelde vragen over de impact op je onderneming

Omdat er heel veel vragen zijn omtrent het COVID-19 virus hebben wij dit artikel   integraal overgenomen van de website van VOKA. Via de link hieronder vind je het volledige artikel, wij beperken ons tot wat relevant is voor de taxi-en touringcarsector.

https://www.voka.be/coronavirus-faq

Nu de besmettingen met het virus COVID-19 in België uitbreiden, zorgt de coronacrisis ook voor heel wat bedrijfsproblemen. Voka ontvangt heel wat vragen van ongeruste ondernemers over de concrete aanpak van deze crisis. Hieronder vatten we de antwoorden op de meest gestelde vragen voor u samen. De antwoorden werden opgesteld in samenwerking met SD Worx.

Op welke maatregelen kan ik een beroep doen om inkomensverlies te beperken?

De Vlaamse regering heeft op 13 maart extra maatregelen genomen voor de Vlaamse bedrijven die in financiële moeilijkheden geraken naar aanleiding van de coronacrisis. Het gaat onder andere om crisiswaarborgen voor overbruggingskredieten voor bedrijven die hun schulden door de coronacrisis niet kunnen betalen, het betrekken van de banken bij het overleg en een premie voor ondernemingen en zelfstandigen die getroffen worden door de coronamaatregelen. Daarnaast blijven ook de federale maatregelen van kracht.


Extra maatregelen Vlaamse regering:

1. Crisiswaarborg

Wat?

Er wordt 100 miljoen euro uitgetrokken voor crisiswaarborgen. Op die manier kunnen ondernemingen en zelfstandigen in deze crisisperiode ook voor bestaande schulden een overbruggingskrediet laten waarborgen door de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen. Deze maatregel komt bovenop de bestaande waarborgen voor investeringskredieten en werkkapitaal. Daarmee kunnen we al 1.000 leningen van 100.000 euro waarborgen die onder de 75% gewestwaarborg kunnen geplaatst worden. Nieuw is dat de 100 miljoen euro ervoor zorgt dat ondernemingen en zelfstandigen ook voor bestaande niet-bancaire schulden (tot 12 maanden) een overbruggingskrediet kunnen laten waarborgen. Zo wil de Vlaamse overheid het via een uitbreiding van de waarborgregeling makkelijker maken om financiering voor hun werkkapitaal te vinden bij de bank. De regeling geldt tot eind 2020.

Voor wie?

Voor bedrijven die door de coronacrisis o.a. hun personeel niet kunnen betalen, grondstoffen niet kunnen aankopen of facturen niet kunnen betalen wil de Vlaamse overheid het via een uitbreiding van de waarborgregeling makkelijker maken om financiering voor hun werkkapitaal te vinden bij de bank.

Hoe aanvragen?

U kunt hiervoor contact opnemen met uw bank of leasemaatschappij.

Meer info vindt u op de website van Participatiemaatschappij Vlaanderen.


2. Hinderpremie mogelijk

Wat?

Net als bij hinder door openbare werken, voorzien we nu in een premie voor ondernemingen en zelfstandigen die getroffen worden door de coronamaatregelen. Dit moet zij die ernstig inkomensverlies hebben, deels kunnen compenseren. De ondernemers die getroffen zijn door een volledige sluiting bekomen een eenmalige premie van 4.000 euro en als ze na 21 dagen hun zaak nog moeten sluiten, een vergoeding van 160 euro per dag. Voor ondernemingen die in het weekend moeten sluiten is er een eenmalige premie van 2.000 euro en als ze na 21 dagen hun zaak nog moeten sluiten, krijgen ze een vergoeding van 160 euro per dag.

Voor wie?

Voor ondernemingen die getroffen zijn door een volledige sluiting.

Restaurants die niet volledig sluiten maar overschakelen op afhaal, kunnen toch van de Corona hinderpremie genieten. Zij kunnen een eenmalige premie krijgen van 4.000 euro en na 21 dagen een dagelijkse vergoeding van 160 euro. Ook frituren die hun eetruimte moeten sluiten kunnen die premie aanvragen.

Hoe aanvragen?

Meer duidelijkheid over het aanvragen van de nieuwe premie, zal deze week beschikbaar zijn, zo wordt aangekondigd op de website van VLAIO. Hou deze pagina in de gaten voor meer info. U kan ook uw gegevens achterlaten op de site van VLAIO indien u de info meteen in uw mailbox wil krijgen van zodra bekend: hou mij op de hoogte over nieuws ivm de Hinderpremie.


3. Flexibiliteit naar voorwaarden steunmaatregelen en subsidies

Wat?

Ondernemingen die ten gevolge van de crisis het moeilijk krijgen om de termijnen na te komen die voorzien zijn bij bepaalde subsidies van het VLAIO, kunnen met het agentschap in overleg gaan over de mogelijkheid van de verlenging van deze termijnen.

Hoe?

U kan kan contact opnemen hierover met VLAIO via e-email of via het nummer 0800 20 555 op werkdagen van 9 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur. Omdat dit nummer vaak geconsulteerd wordt, vraagt het agentschap, indien u geen gehoor krijgt een Whatsapp te sturen naar dit nummer.

4. Uitstel betaling onroerende voorheffing

Wat?

Er is aangekondigd (nog bevestigd) dat de aanslagbiljetten voor de onroerende voorheffing pas in september zullen verstuurd worden. Voor ondernemingen betekent dat een uitstel van belastingen. Men krijgt dan tot eind november om die bedragen te betalen. Normaal wordt de onroerende voorheffing vanaf mei aangeslagen, maar dat wordt dus uitgesteld.

Daarnaast blijven ook de federale maatregelen van kracht. De federale regering heeft op 6 maart 10 maatregelen goedgekeurd ter ondersteuning van bedrijven en zelfstandigen die getroffen worden door de gevolgen van COVID-19.

Deze maatregelen moeten enerzijds ondernemingen die getroffen zijn in staat stellen hun werknemers tijdelijk werkloos te maken en anderzijds voorzien in methoden voor spreiding, uitstel en vrijstelling van betaling van sociale bijdragen, voorheffing en sociale en fiscale belastingen voor ondernemingen en zelfstandigen.


1. Tijdelijke werkloosheid door overmacht

De tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht wordt verlengd met 3 maanden, tot 30 juni 2020. Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht zal ook ingeroepen kunnen worden in afwachting van de erkenning als ‘onderneming in moeilijkheden’. Ondernemingen hebben die erkenning nodig om bedienden op tijdelijke werkloosheid om economische redenen te kunnen zetten. De erkenning van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht gebeurt binnen de drie à vier dagen.

2. Uitkeringen tijdelijke werkloosheid verhoogd

De uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid – zowel om economische reden als om overmacht – worden voor een periode van drie maanden verhoogd van 65 procent naar 70 procent. Bedoeling is om het inkomensverlies voor de getroffen werknemers te beperken.

3. Betalingsplan voor sociale werkgeversbijdragen

Wat de socialezekerheidsbijdragen voor het eerste en tweede kwartaal van 2020 betreft, zal de COVID-19 problematiek worden aanvaard als een factor die minnelijke betalingstermijnen mogelijk maakt.

4. Betalingsplan btw

Het zal mogelijk zijn btw-aflossingen te spreiden en vrijgesteld te worden van de gebruikelijke boetes. Dit op voorwaarde dat de schuldenaar aantoont dat de betalingsmoeilijkheden verband houden met COVID-19.

5. Betalingsplan voor bedrijfsvoorheffing

Ook ivm met de bedrijfsvoorheffing zal het mogelijk zijn stortingen te spreiden en vrijgesteld te worden van de boetes. Onder dezelfde voorwaarde.

6. Betalingsplan personenbelasting/vennootschapsbelasting

Voor zover wordt aangetoond dat de belastingplichtige betalingsmoeilijkheden heeft door COVID-19, is het mogelijk uitstel van betaling te vragen voor de personenbelasting en de vennootschapsbelasting.

7. Vermindering van de voorafbetaling voor zelfstandigen

Als zelfstandigen in de loop van het jaar merken dat hun inkomsten lager liggen dan het bedrag dat is gebruikt als basis voor de berekening van hun bijdrage, kunnen ze een verlaging van de bijdrage vragen.

8. Uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen voor zelfstandigen

Voor de sociale zekerheidsbijdragen voor de eerste twee kwartalen van het jaar 2020 wordt het uitstel met een jaar zonder nalatigheidsinteresten en de vrijstelling van betaling van de sociale zekerheidsbijdragen toegestaan. Opnieuw op voorwaarde dat er een aantoonbaar verband is met COVID-19.

9. Verkrijgen van een vervangingsinkomen voor zelfstandigen (overbruggingsrecht)

Onder dezelfde voorwaarde komen zelfstandigen in hoofdberoep in aanmerking voor het overbruggingsrecht op grond van gedwongen stopzetting van de activiteit, zodra die langer dan een week duurt. De financiële steun bedraagt 1266,37 euro per maand zonder gezinslast en 1582,46 euro met gezinslast.

10. Flexibiliteit bij de uitvoering van federale overheidsopdrachten.
Voor alle federale overheidsopdrachten waarvan wordt aangetoond dat de vertraging of niet-uitvoering te wijten is aan COVID-19, zal de federale staat geen boetes of sancties opleggen aan dienstverleners, bedrijven of zelfstandigen.

Tot slot worden er door de Vlaamse regering nog een aantal maatregelen onderzocht:

1. Bankenoverleg
De Vlaamse regering heeft Febelfin gevraagd om een nieuw bankenoverleg te organiseren (cfr 2009). Het is de bedoeling om met de ondernemersorganisaties en de financiële sector een aantal afspraken te maken over impact van de crisis op de liquiditeit en de terugbetalingscapaciteit van de ondernemingen, particulieren en gezinnen. De banken zullen ook een contactpunt voor de ondernemingen opzetten.


2. Schaderegeling
De Vlaamse regering werkt een voorstel uit voor een schaderegeling voor getroffen ondernemers die bijvoorbeeld werken met bederfbare producten of seizoenswaren, of in de reis- en evenementensector. Voor deze vorm van bedrijfssteun zal de Europese Commissie ook de toelating moeten verlenen.

3. Brief aan Commissievoorzitter

De Vlaamse regering gaat een brief richten aan de voorzitter van de Europese Commissie om soepelheid voor staatsteunregelingen te vragen en duidelijk te maken dat het voorgestelde ‘Corona response investment initiative’ voor Vlaanderen geen hefboom inhoudt om de crisis te milderen.

Bij vragen kan u steeds terecht bij de Hulplijn ondernemers: 0800 20 555

Voor wie geldt de tijdelijke werkloosheid?

Tijdelijke werkloosheid is zowel voor arbeiders als voor bedienden mogelijk.

Aan de ene kant is er tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht. Die kun je inroepen als je te weinig werk hebt door een gebrek aan bevoorrading of voor werknemers die in quarantaine moeten blijven (in binnen- of buitenland) en daardoor niet kunnen werken.

Aan de andere kant kan er sprake zijn van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen. Bijvoorbeeld in een onderneming waar een daling van het aantal klanten is als gevolg van het virus. Deze vorm van tijdelijke werkloosheid geldt voor arbeiders, maar kan ook voor bedienden ingeroepen worden. Voor bedienden moet de onderneming wel eerst erkend zijn als onderneming in moeilijkheden, bijvoorbeeld op basis van een daling van minimaal 10% van de omzet, de productie of de bestellingen. Ook een aanzienlijk gebruik (minstens 10 % van het totaal aantal dagen aangegeven aan de RSZ) van de tijdelijke werkloosheid voor arbeiders is mogelijk.

Is dit niet het geval, dan kan de werkgever alsnog een aanvraag indienen bij de minister van Werk op basis van 'onvoorziene omstandigheden die op korte termijn een substantiële daling van de omzet, de productie of het aantal bestellingen tot gevolg hebben'.

In afwachting van die ministeriële erkenning zullen de ondernemingen voor de betrokken bedienden voorlopig al een beroep kunnen doen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

Kan ik uitstel krijgen om mijn RSZ-bijdragen te betalen?

Werkgevers die door de impact van het coronavirus met betalingsproblemen kampen voor de RSZ-bijdragen van het eerste en tweede kwartaal van 2020, kunnen uitstel van betaling of een afbetalingsplan krijgen. Het coronavirus is een geldige factor om een schikking te treffen

Kan ik uitstel van betaling krijgen voor de doorstorting van bedrijfsvoorheffing, btw of andere vorm van belasting?

Elke onderneming of ondernemer die is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen en die, vanuit zijn zelfstandige activiteit, personeel tewerkstelt en dus BV-plichtig is, komt in aanmerking voor uitstel van betaling van:

• de bedrijfsvoorheffing;
• de btw;
• de personenbelasting;
• de rechtspersonenbelasting;
• de vennootschapsbelasting.

Er kan gekozen worden voor een afbetalingsplan, vrijstelling van nalatigheidsinteresten of kwijtschelding van boetes wegens niet-tijdige betaling.

Deze maatregel is tijdelijk en je moet als belastingplichtige zelf het verzoek indienen. Als erkend sociaal secretariaat mogen wij de aanvraag niet indienen.

Het bevoegde ontvangkantoor beslist over de toekenning van de steunmaatregel. Het verzoek moet gebeuren via een specifiek aanvraagformulier. Het moet wel degelijk gemotiveerd zijn. Het formulier, bijkomende voorwaarden en procedure vind je terug op de website van de fiscus.

Moet ik het loon betalen van een werknemer die in quarantaine zit en dus niet kan werken?

Mogelijk strandt een werknemer in het buitenland, bijvoorbeeld omdat zijn vlucht of treinreis geannuleerd is of omdat hij de stad niet meer uit mag. In zulke gevallen is er opnieuw sprake van overmacht en heeft hij recht op een tijdelijke werkloosheidsuitkering. Hetzelfde geldt als de werknemer na repatriëring in quarantaine wordt geplaatst

Wat met loon als een werknemer besmet geraakt?

Belandt je werknemer in het ziekenhuis of moet hij ziek thuis blijven, dan gelden de regels zoals bij elke ander ziekteverzuim. Als werkgever betaal je hem gedurende 1 maand gewaarborgd loon. Is de medewerker langer buiten strijd, dan krijgt hij een ziekte-uitkering na die eerste maand.

Een werknemer kan niet komen werken omdat hij voor een ziek familielid moet zorgen. Moet ik hem betalen?

Nee. Je werknemer kan hiervoor familiaal verlof nemen. Je kan ook overeenkomen dat je werknemer vakantie neemt (betaald) of toegestane afwezigheid (onbetaald).

 

Bus

Contacteer ons